Δευτέρα 29 Αυγούστου 2011

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ ΜΕ 1 ΔΡΧ. "ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟΝ ΚΗΠΟΝ ΝΑΠΙΕΡ"


Αντιφάρμακον κατά της 
οινοποσίας και χαρτοπαιξίας
Ποιούμεν γνωστόν εις το Σον Κοινόν, ότι ήρξατο από της 30ής λήξαντος μηνός εις τον κήπον Νάπιερ, το μόνον καλοκαιρινόν κέντρον αναψυχής εντός της πόλεως Αργοστολίου, λειτουργούν ραδιόφωνον από της 8 ½ εσπερινής μέχρι μεσονυκτίου και πέραν.
Εκεί θα ευρίσκωνται διάφορα αναψυκτικά εις χαμηλοτάτας τιμάς, θα εύρητε δε και περιποίησιν απαράμιλλον οι προσερχόμενοι.
Η είσοδος ωρίσθη εις δρχ. 1 κατ’ άτομον.
ΣΗΜ. – Η Μελαγχολική Κοινωνία της πόλεως ημών εύρε τέλος ευκαιρίαν πρωτοφανή, όπως περνάη τας ώρας της κατά τας θερινάς εσπέρας εις τον δροσερόν και μαγευτικόν κήπον Νάπιερ εν μέσω των μυστηριωδών φυτικών Νυμφών της αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας και των μαγικών δαντελλωτών αυτών και των ηλεκτρικών κυμάνσεων και δονήσεων ή κραδασμών και παλμών του ραδιοφώνου απηχούντος διάφοραις όπεραις και πάντα ταύτα αντί της λαϊκωτάτης τιμής μονοδράχμου εισόδου, εκ της οποίας θα πληρώνεται η Εφορία, ο Δήμος, ο ηλεκτροφωτισμός, η δαπάνη ηλεκτρισμού του ραδιοφώνου και ο επί του θυρώνος επιστάτης χάριν προλήψεως οχλαγωγίας εν τω κήπω και χάριν πωλήσεως των εισητηρίων.
Προσέλθετε να δροσισθήτε με την εσπερινήν αύραν και να ακροασθήτε μελωδίας ραδιοφώνου και να ενωτισθήτε με τας μυστηριώδεις ψυθυριστικάς των δένδρων συνομιλίας κατά τον ποιητήν:
«Ακούεις τον ψυθυρισμόν της πεύκης εκεί πέραν
τις με καλεί; Το ΄Αγνωστον! Μυστηριώδης γλώσσα!
ην λεληθότως εκφωνεί η φύσις την εσπέραν,
ενώ η νυξ προσέρχεται τα άστρα χαιρετώσα!»
ΑΛ. ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ
Από διαφημιστικό μονόφυλλο στα Γενικά Αρχεία Κράτους – Αρχεία Κεφαλληνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου