Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ!


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7664, ΙΘΑΚΗ 10-10-2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 357/2011
ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου»
Ο Δήμαρχος Ιθάκης έχοντας υπόψη
1. Τη διάταξη της παρ. 4 άρθρο 163 Ν. 3584/2007
2. Tις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων)
3. Την ανάγκη πρόσληψης Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη αντίστοιχων
αναγκών
4. Την με Αρ. Πρωτ. 7371/26-9-2011 γνωστοποίηση δια του τύπου πλήρωσης
μιας θέσης Ειδικού Συμβούλου
5. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων
6. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2011 του Δήμου
Ιθάκης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Προσλαμβάνουμε την Παναγιωτοπούλου Νίκη του Αντωνίου ως Ειδικό
Σύμβουλο για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των
καθηκόντων του.
Η ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα
επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές θα
παρουσιάζει
στοιχεία και τεχνολογική βοήθεια και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά
για θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων, παιδικών σταθμών,
δημοτικών σχολείων και γενικότερα θέματα που ενδιαφέρουν τη λειτουργία των μονάδων της
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.
Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.
Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 6.000,00 Ευρώ και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6162.02 του
προϋπολογισμού έτους 2011 του Δήμου Ιθάκης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ
ΑΔΑ: 45Ο9ΩΕΟ-6ΩΙ
Αναρτήθηκε στο http://www.ithacanews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου