Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΝΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


ΘΕΜΑ: «Aνάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους» Ο Δήμαρχος Ιθάκης έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 86,87,88 και 89 του Ν.3463/2006 του Κ.Δ.Κ.Κ.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 3. Το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν.3871/2010
3. Τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Ιθάκης Αριθ. 905 και 832/2010 (ΦΕΚ 503 Β/23-4-2010) 4. Την υπ’ αριθμ. 1/2011 προηγούμενη απόφασή του περί Ορισμού Αντιδημάρχων και Αρμοδιότητες 5. Την υπ’ αριθμ. 241/2012 προηγούμενη απόφασή του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.  Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 241/2012 προηγούμενη απόφασή του.
2.  Αναθέτει στην Αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτοπούλου Νίκη του Αντωνίου, την έκδοση, υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων που θα προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σε αυτόν, ύστερα από αναμόρφωση και έχουν διατεθεί με αποφάσεις τουαρμόδιου οργάνου.
3. Ορίζει ως διατάκτη στις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου Ιθάκης την Αντιδήμαρχο κ. Ραυτοπούλου Ελένη του Ελευθερίου.
4. Ορίζει υπεύθυνη των υπηρεσιών Ύδρευσης και Καθαριότητας την Αντιδήμαρχο κ. Ραυτοπούλου Ελένη του Ελευθερίου.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιθάκης – Πρόγραμμα Διαύγεια και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κεφ/νιας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου