Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 110/25-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ


Ένσταση κατά της υπ' αριθμ. 110/25-11-2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης κατέθεσαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Συνδυασμών ΙΘΑΚΗ-ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ και ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΘΑΚΗΣ οι ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ και ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ, προς το Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελλοπονήσου-Δυτ. Ελλάδας-Ιονίων Νήσων, που αφορά αμοιβή του δικηγόρου ΘΩΜΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗ για νομικές συμβουλές-υπηρεσίες που η δεν έχουν δοθεί η είναι πλασματικές κατά την ένσταση που κατέθεσαν. Επίσης σας παραθέτουμε και την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενώ γνωρίζουμε ότι ο Οικονομικός Επίτροπος επέστρεψε το σχετικό ένταλμα πληρωμής του δικηγόρου. Ας δούμε τι γράφουν στην ένσταση:
ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 110/25-11-2011
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ
Κύριε Γενικέ
Ενιστάμεθα κατά της προαναφερόμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης για τους παρακάτω λόγους:
1.Τα πολεοδομικά θέματα για τα οποία αναφέρονται ότι θα διατεθούν 18 ώρες παροχής νομικών συμβουλών,είναι ανύπαρκτα,ουδέποτε έχουν απασχολήσει το δημοτικό συμβούλιο και σε κάθε περίπτωση ο Δήμος διαθέτει γραφείο Πολεοδομίας που μπορεί να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες παραμέτρους νομικής υφής αυτών των θεμάτων.Βεβαίως,αν υποτεθεί ότι οι υποτιθέμενες συμβουλές ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ, δεν αναφέρονται ποια είναι αυτά τα θέματα και ποιες οι συμβουλές που δόθηκαν για το καθένα.
2.Το περιβόητο έργο του κτηματολογίου έχει διαγραφεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου προ εξαμήνου, αφού ο Δήμος δεν νομιμοποιείται να συντάξει κτηματολόγιο.Επομένως οι 22 ώρες που αναφέρονται  ότι θα διατεθούν για παροχή νομικών συμβουλών για το συγκεκριμένο θέμα είναι πλασματικές.
3.Οι 8 ώρες συνάντηση με ορκωτό λογιστή,οι 7 ώρες εκπόνηση δικογράφων μηνυτήριας αναφοράς και οι 5 ώρες έρευνα πονικής αντιμετώπισης ως μοναδικό προιόν  απέφεραν ,την υπ'αριθμ. 7644/07-10-2011 αναφορά του Δήμαρχου προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας. Η επιστολή ουσιαστικά αναπαράγει όσα αναφέρει ο ορκωτός λογιστής στο αρχικό του πόρισμα και θα μπορούσε να τη συντάξει οποιοσδήποτε υπάλληλος του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση, οι 20 ώρες που αναφέρονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και είναι παντελώς αυθαίρετη η αναφορά τους.
4.Οπως προκύπτει από το περιγραφόμενο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής έγγραφο με αριθμό 7644/07-10-2011 ο δικηγόρος κος ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ επισκέφθηκε την Ιθάκη την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του Δήμαρχου.Επομένως η ανάθεση που γίνεται την 25-11-2011 είναι ετεροχρονισμένη και έγινε ουσιαστικά από τον Δήμαρχο, χωρίς να δικαιολογείται αυτό από οποιονδήποτε κατεπείγοντα χαρακτήρα των θεμάτων.
5.Τόσο η διαδικασία που επέλεξε η επιτροπή για την ανάθεση όσο και το κόστος των 150,00 ευρώ ανά χρεώσιμη ώρα  που ενέκρινε,είναι σε πλήρη αντίθεση με τα όσα απαιτούν τα άρθρα 103 παρ.2ι και 281 παρ 3 του ν.3463/2006.
6.Στο τελικό ποσό των 13.284,00 ευρώ που καλείται να πληρώσει ο Δήμος :
Α.Περιλαμβάνεται η παρακράτηση φόρου παρά το γεγονός ότι αυτή βαρύνει το δικηγόρο ,με αποτέλεσμα η  αμοιβή του να ανέρχεται στο ποσό των 180,00 ευρώ ανά ώρα!
Β.Ο Φ.Π.Α έχει υπολογιστεί επι των 10.800,00 ευρώ αντί επι των 9.000,00 ευρώ.
7.Με την από 21-12-2011 αίτησή  μας προς το Δήμο Ιθάκης,ζητάμε να μας χορηγήσει αντίγραφα «όλων των έγγραφων νομικών συμβουλών που παρείχε ο συγκεκριμένος δικηγόρος για τις υποθέσεις του Δήμου που αναφέρονται στην 110/2010 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής». Με το  9028/27-12-2011 έγγραφό του ο Δήμος Ιθάκης μας στέλνει μόνο ακριβές αντίγραφο της 110/25-11-2011 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής.Είναι προφανές ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε να πληρώσει ο Δήμος 13.284,00 ευρώ για νομικές συμβουλές ανύπαρκτες.
ΚΟΙΝ.Κον ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
                                          ΜΕ ΤΙΜΗ 
ΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

ΙΘΑΚΗ-ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ                                ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΘΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

          

1 σχόλιο:

 1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ
  Societatea Comercială
  KALLISTI SINERGIA - S.R.L., București
  ACT ADIȚIONAL
  la actul constitutiv al Societății Comerciale
  KALLISTI SINERGIA - S.R.L.
  În urma hotărârii adunării generale a asociaților nr. 1 din data de 27.10.2005 a Societății Comerciale KALLISTI SINERGIA - S.R.L., subsemnații:
  Kalaitzidis Thomas, cetățean grec, născut la data de 5.03.1968 în Athina, Attikis, domiciliat în 8, Vissarionos St., et. 3, 106 72, Atena, Grecia, identificat cu pașaportul seria A, nr. 161324, emis la data de 23.10.2003 de către Athinon Prefecture, în calitate de asociat, care deține 5 părți sociale în valoare nominală de 10 RON și valoare totală de 50 RON, reprezentând un procent de participare la câștiguri și pierderi de 25 %,
  Sigalas Georgios, cetățean grec, născut la data de 16.06.1950 în Athina, Attikis, domiciliat în 68, Thisseos Ave., Ekali, 145 78 Atena, Grecia, identificat cu pașaportul seria A, nr. 599408, eliberat la data de 27.05.2004 de către Athinon Prefecture, în calitate de asociat care deține 5 părți sociale în valoare nominală de 10 RON și valoare totală de 50 RON, reprezentând un procent de participare la câștiguri și pierderi de 25 %,
  Kassianou Choly-Ioanna, cetățean grec, născută la data de 23.01.1958 în Illinois, U.S.A., domiciliată în Grecia, Atena, strada Omorfoklesias, nr. 42, identificată cu pașaportul seria N, nr. 044722, eliberat la data de 20.10.1999 de către Athinon Prefecture, în calitate de asociat care deține 5 părți sociale în valoare nominală de 10 RON și valoare totală de 50 RON, reprezentând un procent de participare la câștiguri și pierderi de 25 %,
  Kassianos Ioannis, cetățean grec, născut la data de 12.01.1948 în Grecia, Perachori, Kefallinias, domiciliat în Grecia, Atena, str. Omorfoklesias, nr. 42, identificat cu pașaportul seria T, nr. 028601, eliberat la data de 23.11.2001 de către Athinon Prefecture, în calitate de asociat care deține 5 părți sociale în valoare nominală de 10 RON și valoare totală de 50 RON, reprezentând un procent de participare la câștiguri și pierderi de 25 %,
  În calitate de asociați ai Societății Comerciale KALLISTI SINERGIA - S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, str. Londra nr. 36, subsol, sectorul 1, înmatriculată cu nr. J 40/16169/2005, cod unic de înregistrare 17981443, capital social 200 RON, împărțit în 20 de părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON, au hotărât schimbarea structurii asociaților societății astfel:
  Kassianou Choly-Ioana, în calitate de asociat care deține 5 părți sociale în valoare nominală de 10 RON și valoare totală de 50 RON, reprezentând o cotă de participare la câștiguri și pierderi de 25 %, cesionează 3 părți sociale către Kalaitzidis Thomas,
  Kassianou Choly-Ioanna, în calitate de asociat care deține 5 părți sociale în valoare nominală de 10 RON și valoare totală de 50 RON, reprezentând un procent de participare la câștiguri și pierderi de 25 %, cesionează 2 părți sociale către Kalaitzidis Ioannis, cetățean grec, născut la data de 25.11.1966, în Athina, Attikis, domiciliat în 8, Vissarionos St., etajul 3, 106 72, Atena, Grecia, identificat cu pașaportul seria A, nr. 161817, eliberat de Prefectura din Atena, la data de 21.10.2003,
  Kassianos Ioannis, în calitate de asociat care deține 5 părți sociale în valoare nominală de 10 RON și valoare totală de 50 RON, reprezentând un procent de participare la câștiguri și pierderi de 25 %, cesionează 3 părți sociale către Sigalas Georgios, și
  Kassianos Ioannis, în calitate de asociat care deține 5 părți sociale în valoare nominală de 10 RON și valoare totală de 50 RON, reprezentând un procent de participare la câștiguri și pierderi de 25 %, cesionează 2 părți sociale către Kalaitzidis Ioannis, cetățean grec, născut la data de 25.11.1966, în Athina, Attikis, domiciliat în 8, Vissarionos St.,

  ΑπάντησηΔιαγραφή