Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚMΙΣΘΩΣΗ ΤMΗMΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ


Με την υπ’ αριθ. πρωτ. ∆∆Π0005159/586Β΄ ΕΞ2015 Απόφαση  των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης αποφασίστηκε η παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας στους ΟΤΑ για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού. 

Με την παρούσα ενημερώνουμε ότι όσοι είναι ιδιοκτήτες όµορων µε τον αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει  επιχειρήσεων  ή  καταστηµάτων  αναψυχής  εν γένει και επιθυµούν την παραχώρηση τµήµατος αιγιαλού µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης καλούνται να υποβάλουν στο Δήµο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος το αργότερο µέχρι τις 4-5-2015 προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα εκ του νόµου δικαιολογητικά, προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη αυτοψία ώστε να εξακριβωθεί αν ο αιτών τυγχάνει δικαιούχος του δικαιώµατος της απευθείας παραχώρησης.

Η παραπάνω αίτηση θα συνοδεύεται από:
1. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
2. ∆ηµοτική ενηµερότητα.
3. Ταµειακή απόδειξη µε το ΑΦΜ της επιχείρησης ή έντυπο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. περί χορήγησης  ΑΦΜ.
4. ∆ήλωση  τιµών θεωρηµένη από  Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος (για τα ξενοδοχειακά καταλύµατα).
Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρία πρέπει να υπογράφεται από το   νόµιµο  εκπρόσωπο  αυτής  και  η  ιδιότητα  του  να  προκύπτει  από  νόµιµο προσκοµιζόµενο έγγραφο (καταστατικό).
Σε περίπτωση που µέχρι τις 4-05-2015 δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση απευθείας χρήσης αιγιαλού ο ∆ήµος µας θα προχωρήσει στη δημοπράτηση των τµηµάτων αυτών κατά περίπτωση. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας η οποία είναι αποκλειστική δεν θα γίνει δεκτή  καµία αίτηση
Επισηµαίνεται ότι µετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας και τη σύνταξη του σχετικού διαγράµµατος οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να καταθέσουν νέα αίτηση για την παραχώρηση του χώρου όπως αυτός θα απεικονίζεται στο παραπάνω τοπογραφικό.
Οι αιτήσεις θα παραδίδονται στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου  αρµόδιοι υπάλληλοι Μαργαρίτα Μιχαλοπούλου και Διαμαντίνα Νουτσάτου  (τηλέφωνο 267360402 )  κατά  τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Γ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου