Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2012

ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ Ο ΟΜΗΡΟΣ ΣΠ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ


Ο Δήμαρχος Ιθάκης ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Ιθάκης στη θέση της παραιτηθείσης Αντιδημάρχου Ραυτοπούλου Ελένης του Ελευθερίου, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ Κωστόπουλο Όμηρο του Σπυρίδωνος και του αναθέτει τις παρακάτω αρμοδιότητες.
   1. Θα έχει την εποπτεία και ευθύνη για τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας, της υπηρεσίας ύδρευσης και των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου.
   2. Την υπογραφή πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αδειών γενικά όλων των υπηρεσιών του Δήμου για την εξυπηρέτηση των πολιτών ανά τομέα ευθύνης του όπως παρακάτω αναλυτικά καθορίζεται, καθώς και την υπογραφή πάσης φύσεως πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από δημοτικές υπηρεσίες όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Δήμαρχος, η Αντιδήμαρχος κ. Παναγιωτοπούλου Νίκη ή κωλύονται οι ορισμένοι από το Δήμαρχο υπάλληλοι.
   3. Την υπογραφή εγγράφων προς την περιφέρεια, καθώς και των ανακοινώσεων του Δήμου.
   4. Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής γενικά και την επικύρωση φωτοαντιγράφων διαφόρων εγγράφων που υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου  ή προσκομίζονται από τους πολίτες για το σκοπό αυτό.
   5. Την αντιπροσώπευση και  αναπλήρωση του Δημάρχου και της Αντιδημάρχου κ. Παναγιωτοπούλου Νίκης σε κάθε περίπτωση όταν αυτοί βρίσκονται εκτός έδρας ή κωλύονται.
   6. Την ευθύνη της εποπτείας , του ελέγχου, του συντονισμού για τη λειτουργία των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη συμπεριλαμβανομένων του ΚΕΠ του Δήμου.
   7. Την ευθύνη αθλητισμού – πολιτισμού, παιδείας και δια βίου μάθησης – Σχολικών Επιτροπών.
   8. Tην ευθύνη τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
   9. Την ευθύνη καλής λειτουργίας του τομέα των λιμένων, λιμενικών ζωνών και παραλιών, καθώς και όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του λιμενικού ταμείου.
  10. Την ευθύνη του τομέα τουριστικής προβολής του Δήμου.
  11. Την ευθύνη του τομέα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και την εποπτεία των σχετικών υπηρεσιών του Δήμου.
  12. Την ευθύνη της υλοποίησης:
Α) Προγραμμάτων Δημόσιας Υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου υπουργείου.
Β) Εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση.
Γ) Προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δ) Την υπογραφή αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικών και Ιδιωτικών παιδικών σταθμών.
  15. Την αρμοδιότητα να προΐσταται στον τομέα των  Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Δήμου, της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών και της αξιοποίησης επ’ ωφελεία του Δήμου των πάσης φύσεως πολυμέσων και δικτυακών τόπων.
 16.Την αρμοδιότητα για τα γραφεία ΟΓΑ καθώς και την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.
  17. Την αρμοδιότητα να προΐσταται του τομέα αντισεισμικής προστασίας και ελέγχου στατικής επάρκειας σε ότι αφορά τα δημόσια κτίρια και ιδιαίτερα τις σχολικές εγκαταστάσεις.
  18. Την αρμοδιότητα να υπογράφει παντός είδους έγγραφα σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες.
     Τον εξουσιοδοτεί επιπροσθέτως να υπογράφει:
     Α) Πιστοποιητικά για την εγγραφή στα Δημοτολόγια (γέννησης, οικογενειακής κατάστασης κλπ), στα Μητρώα Αρρένων, πλησιέστερων συγγενών κλπ που εκδίδονται με βάση έγγραφα στοιχεία που υπάρχουν στα αρχεία του Δήμου.
     Β)  Αποδεικτικά παραλαβής εγγράφων που υπάρχουν στα Μητρώα του Δήμου.
    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου