Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013

Η ΕΛΕΝΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΧΡΕΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΘΑΚΗΣΜε  απόφασή του  ο ΓΓ  Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Μανώλης Αγγελάκας, ορίζει ως αναπληρώτρια του πρώην Δημάρχου Ιωάννη Κασσιανού την κυρία Ελένη Ραυτοπούλου. Η θητεία της κυρίας Ραυτοπούλου θα διαρκέσει έως η παράταξη του κ. Κασσιανού, χωρίς την παρουσία του, ορίσει εκ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το νέο Δήμαρχο Ιθάκης. Ο κ. Κασσιανός κάνει αγώνα για να επιβάλει στην παράταξή  του για Δήμαρχο την αδελφή του Νίκη Παναγιωτοπούλου η οποία είναι πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της Απόφασης του κ. Αγγελάκα είναι το παρακάτω:

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας Υπόψη:
1.Tις διατάξεις του Ν.2503/97 « Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπ. Αυτ/ση κ΄ άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 107/97 Τ.Α΄, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. I του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.Tις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 139/2010 « Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» ΦΕΚ 232/2010 Τ.Α΄.
3.Την αριθμ. 9/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κεφαλονιάς με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη δημοτικών αρχών στο Δήμο Ιθάκης.
4.Τις διατάξεις του άρθρου 60 και 237 του Ν.3852/2010 < Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/2010 Τ.Α΄, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 89 του Ν.3463/2006 ( Δ.Κ.Κ.).
5.Τα υπ’ αριθμ. 1 και 2 /2013 πρακτικά του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 237 του Ν.3852/2010, τα οποία επιδόθηκαν στο Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών στις 19-07-2013.
6. Την αριθμ. 36221/10-09-2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με « Παύση από τα καθήκοντα του Δημάρχου Ιθάκης του κ. Ιωάννη Κασσιανού για τους σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος οι οποίοι αναλυτικά αναφέρονται σε αυτή», η οποία παραλήφθηκε από τον κ. Ιωάννη Κασσιανό την 24η Σεπτεμβρίου 2013, όπως προκύπτει από το αριθμ. 5783/24-09-2013 αποδεικτικό επίδοσης.
7. Το γεγονός ότι θα πρέπει άμεσα να οριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 89 του Ν.3463/2006, ο αναπληρωτής του Δημάρχου Ιθάκης ο οποίος ώσπου να εκλεγεί ο νέος Δήμαρχος Ιθάκης θα εκτελεί τα καθήκοντα του Δημάρχου προκειμένου να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του εν λόγω Δήμου.
Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Ν Ο Υ Μ Ε
Ότι τα καθήκοντα του Δημάρχου Ιθάκης εκτελεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 89 του Ν.3463/2006 ( Δ.Κ.Κ.), η κ. Ελένη Ραυτοπούλου, πλειοψηφούσα Δημοτική Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού « ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ», ώσπου να εκλεγεί ο νέος Δήμαρχος Ιθάκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.3852/2010.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου